×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/nonswanggo/domains/nonswang.go.th/public_html/Nonswang/Gallery/2023/01/13
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/nonswanggo/domains/nonswang.go.th/public_html/Nonswang/Gallery/2023/01/12
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Nonswang/Gallery/2023/01/13
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Nonswang/Gallery/2023/01/12

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ให้ท่านรีบแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน 1 มกราคม ของทุกปี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 มาตรา 3 ***ขอแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร. 045429235 ต่อ 2 (ในเวลาราชการ)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยชนะ ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรท้องถิ่น สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษณ์พืชสมุนไพร
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง โดยนายบัวผัน วันนา ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ พื้นที่ป่าสาธารณะวัดภูน้อย บ้านคำแม่มุ่ย หมู่ที่ 6 ซึ่งมีนางสาววรรณภา ละอองศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง เป็นหน่วยงานภาคราชการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมัน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1t_VtPv2qZc6S4bi23UxcUgmIct-Fwk6n?pli=1

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง  มอบหมายให้นายศักดิ์สุริยา บุญภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field day ) ปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เครือข่าย หมู่ที่ 11 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

วันที่ 6 มีนาคม 2566  อำเภอกุดข้าวปุ้นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้จัดกิจกรรม Kick Off ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 36 พรรษา โดยจัดกิจกรรมที่วัดศรีสว่าง บ้านโนนสวางน้อย  ตำบลโนนสวาง  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์

2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน

3. กิจกรรม 1 วัด 1 คลังยา 1 คลังอาหารชุมชน 

4. การสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

5. กิจกรรมการปลูกป่า  

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง มอบขนม ของรางวัล ให้กับโรงเรียนในเขต ตำบลโนนสวาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กที่แต่ละโรงเรียนจัดขึ้น{gallery}2023/01/13:::0:0{/gallery}

 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้กิจกรรม "โครงการเสริมสร้างประสลการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน อบต.โนนสวาง ประจำปีฃาบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566{gallery}2023/01/12:::0:0{/gallery}

 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างประสลการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน อบต.โนนสวาง ประจำปีฃาบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

{gallery}2023/01/12:::0:0{/gallery}

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวางจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 

๑. โครงการแกล้งดิน

แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จะทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทำให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแล้ว จะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้

๒. โครงการปลูกหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ

๓. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

๔. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์ อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด 20 เล่ม

๕. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2502 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

๖. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ ขั้นต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10% จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือการให้เกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุ่ม สหกรณ์ เพื่อดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม คือการติดต่อประสานงาน จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

๗. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต, น้ำผึ้งสวนจิตรลดา เป็นต้น

๘. โครงการฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า จนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน

๙. กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

   อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังมีอีกหลายพระราชกรณียกิจที่ท่านทรงตั้งใจและทุ่มเททำเพื่อประชาชนคนไทย ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่งแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/143392

องค์การบริหารส่วนตำบลโนสวาง ขอประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต

อบต.โนนสวาง ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่ออบอุ่นร่างกายในช่วงฤดูหนาว ในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

     เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง นำโดย นายสาคร โคตรขาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา ปรึกษาหารือ ตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ