Hot News :

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 14:34
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง กำหนดนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ที่งนกิจการสภาฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ